Odběr novinek [Newsletter]


KOTLÍKOVÁ DOTACE

Základní informace pro Ústecký kraj

1. kola:

KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT?

 • Příjem žádostí bude zahájen 31.10.2017 od 10hod.  a ukončen 31. 1. 2018 (nově pouze elektronicky s dodáním v papírové podobě po odeslání elektronické žádosti)


KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT?

 • Projekt musí být realizován v termínu od 15. července 2015 do 31. prosince 2018.
 • Ve stejném termínu budou uznávány způsobilé výdaje.

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE?

 • Fyzická osoba vlastnící rodinný dům o maximálně 3 bytových jednotkách v příslušném kraji.
 • Spoluvlastník rodinného domu a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě.
 • Spoluvastník bytové jednotky a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce.
 • V případě vlastnictví rodinného domu / bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů žádá pouze jeden z manželů za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě.

 

DOTACE JE MOŽNO POSKYTNOUT:

 • Pouze v případě, kdy je stávající rodiný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním (k žádosti nově nutno doložit "revizi" na stávající (starý) kotel na tuhá paliva.
 • V případě, že je dům vytápěn dvěma zdroji (kotlem na pevná paliva a zároveň např. kotlem na elektřinu nebo zemní plyn), z nichž jeden naplňuje podmínky podmínky pro přidělení dotace, je prokazatelně v provozu a plní funkci hlavního zdroje vytápění (v tomto případě se napíše čestné prohlášení, že druhý zdroj slouží jako sekundární nebo záložní zdroj vytápění).
 • Na tepelný zdroj, který splňuje Směrnici o Ekodesignu, které jsou uvedeny v Seznamu registrovaných výrobků uvedeném SFŽP.

 Souběh dotace s dalšími dotačními tituly na realizaci jedné akce se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnou 100% celkovkých uznatelných nákladů na akci.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

 • Tepelná čerpadla a kotle na pelety - maximální způsobilé výdaje jsou 150 tisíc Kč - dotace 80% = 120.tis.Kč.
 • Kotel na biomasu s ručním přikládáním (dřevo splinovací)  - maximální způsobilé výdaje jsou 133 tisíc Kč - dotace 75% = 100.tis.Kč.
 • Kombi kotel na pelety a uhlí - maximální způsobilé výdaje jsou 100 tisíc Kč - dotace 75% = 75.tis.Kč.

 

PRIORITNÍ OBCE  + 7.500,-Kč k základní dotaci (viz.výše)

seznam obcí:

http://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1714230

ZPŮSOBILÝ VÝDAJ

 • Způsobilé výdaje musí být v souladu s právními předpisy a s pravidly a podmínkami dotačního programu.
 • Musí být přímo spojené s realizací akce podpořené dotací a součástí jejího rozpočtu.
 • Musí být přiměřené (odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a vynaložené v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
 • Musí vzniknout a být uhrazeny příjemcem dotace v období od 15.7. 2015 dále.
 • Musí být realizován na území příslušného kraje, který dotaci poskytuje.
 • Musí být řádně doložený (faktura, účet).
 • Od 27.2.2017 je hotově uhrazený doklad uznatelný pouze do 10tis.Kč od jednoho dodavatele.
 • Doklady hrazené převodním příkazem musí být hrazeny z účtu žadatale


ZA ZPŮSOBILÉ VÝDAJE JSOU POVAŽOVÁNY NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA:

 • stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory (kolte na pevná paliva, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel).
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno dodavatelem.

 Všechny ostatní výdaje vynaložené příjemcem jsou považovány za nezpůsobilé (př. Náklady na výpis z katastru nemovitostí, běžné provozní náklady atp.)

 

V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA?

 • na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, tedy jednotlivě stojící kamna či krbové vložky, na stávající kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle;
 • na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu;
 • na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1. 9. 2009) z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných Krajem a Ministerstvem životního prostředí;
 • na domy určené k rekreaci, nebo výhradně k podnikání;
 • v případě, že je omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (exekutorská či soudcovská zástava nebo vyvlastnění);
 • v případě, že dochází k převodu práv k nemovitosti;
 • v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli;
 • v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstva životního prostředí nebo Státního fondu životního prostředí České republiky, tj. je dlužníkem státu.

 

CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI?

 • Vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků. Seznam je průběžně doplňován. POZOR: vybraný zdroj musí být na Seznamu registrovaných výrobků uveden ke dni podání žádosti o dotaci.
 • odkaz na seznam: (http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1
 • Připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
 • Vyplnit ŽÁDOST O DOTACI a elektronicky ji odeslat - vytisknout potvrzovací email (vyplněná žádost s již přiděleným pořadovým číslem žádosti) a společně s přílohami jí odeslat/odnést na podatelnu Ústeckého kraje.
 • Vyplnit přílohy, jsou-li třeba (Písemný souhlas spoluvlastníků, Písemný souhlas druhého z manželů, Písemný souhlas vlalstíka pozemku, výpis z katastru nemovitostí – v případě, když je vlastník pozemku odlišný od vlastníka rodinného domu, který se na něm nachází, Čestné prohlášení – že hlavním zdrojem vytápění rodinného domu je kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, případně doložit i fakturou za nákup dřeva, uhlí)


PO UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU BUDE NUTNO DODAT

 • Závěrečnou zprávu obsahující stručný popis realizované akce a její finanční vyúčtování.
 • Kopie účetních dokladů k doložení celkových nákladů akce
 • Fotodokumentaci odpojeného stávajícího kotle z néž je patrné, že odpojený kotel je totožný s tím, který byl nafocen při podání žádosti
 • Doklad o likvidaci starého zařízení ze sběrny případně sběrného dvoru
 • Protokol o uvedení nového zařízení do provozu
 • "Revizi" na nový kotel
 • "Revizi" na spalinové cesty - připojení nového kotle na tuhá paliva.

 

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 • Elektronicky vyplnit ŽÁDOST O DOTACI a elektronicky ji odeslat (od 2.10.2017 bude možno vyzkoušet, ostré odesláné odeslání od 31.10.od 10hod.)
 • Vytisknout přílohu potvrzovacího emailu (vyplněná žádost s již přiděleným pořadovým číslem žádosti) a společně s přílohami jí v papírové podobě odeslat/odnést na podatelnu Ústeckého kraje.

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velkká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

 

Žádosti se podávají v zalepené obálce označené: „Odbor strategie, přípravy a realizace projektů“

„Kotlíková dotace Ústeckého kraje“

Plné jméno a adresa žadatele

text: Neotvírat – žádost o poddporu kraje

 

Při splnění všech formálních a obsahových náležitostí bude s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace.


 Způsob poskytování dotace

 1. platba ex-post, tj. Způsob financování, kdy jsou žadateli prostředky propláceny až po vynaložení všech výdajů spojených s dotací na základě předložených dokladů do výše v uzavřené smlouvě.Kotlíková dotace 2015 - 2020

Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:+420 602 461 920

Kontakt na naši zákaznickou linku